Отказ от отговорност

Pokerspirit.net е информационен сайт за любителите на покера, създаден само и единствено с насочваща цел. Като такъв сайтът не предлага онлайн хазартни услуги, въпреки че е възможно да рекламира страници, които ги предлагат.

Pokerspiritnet.net не носи отговорност за грешки, пропуски и неточности в публикуваните на сайта материали, както и за щети, пропуснати ползи и/или други вреди, претърпени при залагания от посетителите на сайта, дори тези вреди да се дължат на информацията, поместена в него.

Pokerspirit.net предоставя материалите безплатно и не гарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели и/или удовлетвореността на потребителя от тях.

Всички елементи от съдържанието на Pokerspirit.net, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и принадлежат или са отстъпени за ползване на Pokerspirit.net. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на сайта, без изричното съгласие на Pokerspirit.net.

Pokerspirit.net ви предупреждава, че хазартът може да бъде вреден за вас по отношение на финансовото ви, но не само, състояние. Препоръчваме ви да се информирате за актуалното законодателство, регулиращо хазартните онлайн залози във вашата държава, преди да започнете употреба на сайтове, предлагащи хазарт, към които е възможно да бъдете препратени от Pokerspirit.net.

За да се регистрира в сайта, потребителят трябва да е навършил 18 години. Pokerspirit.net си запазва правото да изиска необходимите документи, удостоверяващи възрастта и/или самоличността на потребителя. Pokerspirit.net има правото да блокира акаунта на потребителя, докато последният не предостави задоволително доказателство за възрастта си.

С употребата на Pokerspirit.net, потребителите на сайта декларират, че разбират и са съгласни с гореописаните условия.